Paralaksa tła

Wolontariusze dla Solidarności

25 listopada 2019

Projekt „Wolontariusze dla Solidarności” to nasz pierwszy projekt Europejskiego Korpusu Solidarności a w związku z tym nowe wyzwania i nowe cele. Chcemy jednak opierać się na doświadczeniu wypracowanym przez lata przy prowadzeniu projektów Wolontariatu Europejskiego.

W tym projekcie pragniemy połączyć najlepsze praktyki, które wypracowaliśmy przez lata działalności międzynarodowej z aktualnymi potrzebami lokalnej społeczności. Projekt opiera się na pracy wolontariuszy w 10 placówkach edukacyjnych na terenie Kielc i okolic.

Większość placówek ma doświadczenie w przyjmowaniu wolontariuszy zagranicznych, a Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach gości wolontariuszy z zagranicy po raz pierwszy. W placówkach, gdzie pracują nasi zagraniczni goście uczonych jest ponad 3800 dzieci i młodzieży oraz pracuje ponad 370 nauczycieli. W sumie wolontariusze poświęcą ponad 15 000 godzin pracy na rzecz miasta Kielce i gmin Zagnańsk i Sitkówka-Nowiny.

Cel długoterminowy:

Budzenie solidarności – poczucia odpowiedzialności za innych i gotowości poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakichkolwiek przysług wśród uczniów z wybranych 10 placówek edukacyjnych Kielc, Zagnańska i Kowali ze szczególnym naciskiem na osoby wykluczone społecznie poprzez organizowanie projektu wolontariatu międzynarodowego, w ramach którego 12 ochotników z 5 krajów takich jak: Włochy, Francja, Hiszpania, Turcja i Armenia realizują 10 miesięczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, cechujące się bardzo wysoką jakością i oddziaływaniem.

Cele projektu:

  1. Promowanie postaw solidarności wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  1. Zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w działania solidarnościowe, przede wszystkim poprzez działania wolontariackie i zwiększenie ich zaufania i empatii w stosunku do osób spoza ich środowiska, a przez to zapobieganie radykalizacji i uprzedzeniom.
  1. Rozwój zainteresowania sprawami i potrzebami lokalnych społeczności oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za innych i gotowości dla poświęcenia swojego czasu i energii dla wspólnego dobra.
  1. Promowanie wartości europejskich i zainteresowania sprawami europejskimi poprzez działalność wolontariuszy np. w Klubach Europejskich.
  1. Obustronny rozwój kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy i zwiększenie swojej konkurencyjności. Poprzez „obustronny” rozumiemy to, że odpowiednie kompetencje rozwiną  zarówno osoby zaangażowane w projekt lokalnie, tj. dzieci, młodzież i pracownicy w szkołach, w których odbywają się aktywności, jak też rozwinie się sam wolontariusz EKS.
  1. Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat możliwości, jakie zapewnia im UE.
  2. Rozwój edukacji pozaformalnej w środowiskach edukacji formalnej.
  3. Pokazanie młodym ludziom zalet regionu w celu powstrzymania postępującego ubytku ludności w regionie.
  1. Zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób o mniejszych szansach.Bardzo ważne jest również to, że dzięki działaniom dotrzemy do ogromnej rzeszy osób. Zakładamy wpływ na co najmniej 10 tysięcy osób.

                           

Założone cele projektu, opisane w poprzednim pytaniu, zostaną osiągnięte poprzez:

Cele nr 1, 2 i 3 Solidarność promowana za pomocą samej postawy wolontariuszy pokazujących własnym przykładem, że warto brać udział w mobilnościach międzynarodowych, jak również poprzez ich zaangażowanie zarówno w pomoc w szkole, jak i podczas dodatkowych wydarzeń. Wolontariusze mają zachęcać dzieci i młodzież do brania udziału w różnych działaniach wolontariackich, które RCW cyklicznie organizuje (dyskusje, happeningi związane z prawami człowieka, wolontariat akcyjny). Poprzez udział w zajęciach i realizację swoich wydarzeń wolontariusze będą uświadamiać młodzież, rodziców i lokalną społeczność jak istotne jest okazywanie solidarności międzynarodowej.

Ad. 4 i 6 Wolontariusze podejmują działania wzbudzające ciekawości i dyskusję na tematy europejskie. Są nieocenionym źródłem wiedzy na temat kraju, z którego pochodzą, jak również innych, które odwiedzili (przyjeżdżający do nas wolontariusze często są wprawionymi podróżnikami, inni zaczynają podróżować dopiero korzystając z wolnych dni i urlopu w Polsce). Opowiadając o własnych mobilnościach  promują programy UE, takie jak E+ czy EKS nie tylko wśród młodzieży, ale i wśród rodziców i nauczycieli, gdyż będą o nich opowiadać podczas spotkań z różnymi grupami. Chętnym zaoferujemy możliwość uczestnictwa w przygotowywaniu własnych projektów międzynarodowych, dzięki czemu po powrocie do swoich krajów  składają własne projekty.

Cele nr 5 i 7 Wolontariusze, jako osoby starsze od dzieci mogą podzielić się z nimi doświadczeniem z różnorodnych dziedzin, co umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój. Ponadto dzieci poczują potrzebę poznania innych języków i kultur, ponieważ będą mieli kontakt z osobą spoza Polski. Z racji tego, że Kielce nie są umiędzynarodowionym miastem, dla uczniów warsztaty z obcokrajowcem nadal są niezapomnianym przeżyciem. Również dla nauczycieli kontakt z zewnątrz jest odświeżający. Nauczyciele dzięki wolontariuszom poznają inne podejście do różnych tematów, obserwują pozaformalne metody nauki i otrzymują nowe inspiracje. Jednocześnie, dzięki ich wsparciu, wolontariusz nabywa wiedzę o polskim systemie kształcenia i umiejętności pracy z różnymi grupami wiekowymi. Obie strony doskonalą również swoje umiejętności komunikacji w obcych językach, uczą się jak wzbudzać w uczniach i rodzicach ducha solidarności, stają też świadome możliwości, jakie oferuje im UE. Kluczowe jest dla nas w tym projekcie to, że sam wolontariusz rozwinie w sobie szereg kompetencji podczas projektu, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części tego wniosku.

Cel nr 8. Pobyt wolontariuszy EKS pozwala młodym ludziom w inny sposób spojrzeć na region w którym mieszkają. Sam wolontariusz często jest zachwycony pewnymi aspektami naszego kraju, na które osoby wychowane w danej kulturze już nie zwracają uwagi. Ponadto świadomość, że wolontariusze EKS opuszczają swoje miasta i wsie po to, by po pewnym czasie powrócić z nowymi doświadczeniami może zachęcić również naszą młodzież, z różnym backgroundem i lękami, do opuszczenia Kielc i odważenia się na udział w różnego rodzaju mobilnościach jakie oferuje program E+.

Cel nr 9 – Bardzo istotnym elementem działań wolontariuszy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Chcemy to osiągnąć poprzez pracę z osobami o mniejszych szansach w szkołach i dawanie im takich samych możliwości jak osobom, które nie są wykluczone. Wolontariusze promują równe traktowanie wszystkich, bez względu na to, z jakimi przeszkodami kto się musi mierzyć. Wolontariusze mają za zadanie także motywować osoby o mniejszych szansach oraz pomagać im odkryć własny potencjał. Z racji tego, że zamierzamy mieć takie osoby w projekcie, to osoby z lokalnego środowiska mogą ich traktować jako wzór i dowód na to, że mimo bycia w nieuprzywilejowanej pozycji to można wiele osiągnąć.

W ramach projektu wolontariusze zagraniczni rozwijają kompetencje kluczowe, takie jak:

 —Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości—

—Kompetencje cyfrowe—

—Uczenie się jak się uczyć—

—Komunikowanie się w języku ojczystym—

—Komunikacja w językach obcych—

—Świadomość i ekspresja kulturowa—

—Kompetencje społeczne i obywatelskie—

—Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne—

English