Poradnik koordynatora

Zapoznaj się z poradnikiem

Zapraszamy do przeczytania Poradnika przygotowane w ramach projektu ,,Zasilacz Wolontariatu” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). Obowiązek opłacenia ubezpieczenia wolontariusza istnieje jednak wyłącznie w przypadku zawarcia porozumienia na okres krótszy niż 30 dni. W przypadku jeżeli wolontariusz zaangażowany na dłużej niż miesiąc ubezpieczenie zapewnione jest przez państwo na podstawie spisanego porozumienia.

Ubezpieczenie to możliwe jest dzięki nowelizowanej “Ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach”. Artykuł 2 tej ustawy mówi, iż ,,Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: (…) przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza”

Jeszcze raz warto podkreślić, że wyżej wymienioneświadczenia finansowane są z budżetu państwa (organizator wolontariatu nie ponosi żadnych kosztów) jeżeli porozumienie z wolontariuszem zostanie podpisane na więcej niż 30 dni.

Jeżeli współpraca z ochotnikiem będzie trwała krócej, firmy ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenia na dowolną ilość dni. W sytuacji, kiedy wydarzy się wypadek, procedura odszkodowawcza określona jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które sprzedało polisę NW.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mówi, że organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusz może (ale nie ma obowiązku) zapewnić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zapewnienie takiego ubezpieczenia warte jest jednak przeanalizowania w wielu organizacjach, gdyż chroni od odpowiedzialności finansowej organizacji w przypadku kiedy jej wolontariusz spowoduje szkodę. Korzystający ze świadczeń wolontariuszy nie ma obowiązku opłacania składek zdrowotnych, choć oczywiście nie jest to zakazane.

Umowy i dokumenty

Współpraca z wolontariuszami opiera się zasady ustalone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedną z zasad jest konieczność podpisania porozumienia z wolontariuszem.

Wypadek w pracy

W każdej pracy może zdarzyć się wypadek. Kwestie ubezpieczenia wolontariusza, są szczególnie ważne. Postępowaniu powypadkowe zależne jest od rodzaju umowy zawartej z wolontariuszem. Jeżeli jest ono zawarte na mniej niż 30 dni, a tym samym organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza odpowiedzialna była za indywidualne ubezpieczenie wszystkie procedury postępowania po wypadku zależeć będą od wybranej polisy. Ważne, aby koordynator wolontariatu oraz samo wolontariusz dobrze poznali te warunki w momencie podpisywania umowy.

Jeżeli wypadek nastąpił podczas wykonywania przez wolontariusza jego obowiązków, w umowa została sporządzona w formie pisemnej na dłużej niż 30 dni należy wykonać następujące kroki:

przygotować kserokopie porozumienia z wolontariuszem
wypełnić kartę wypadkową, która określa okoliczności zaistniałego wypadku
udać się do lekarza i uzyskać zaświadczenie o stwierdzonym przez niego urazie.

Te trzy dokumenty należy przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji, jeżeli taka była konieczna. Odział ZUS należy wybrać według miejsca działania organizacji, z którą współpracował wolontariusz i ten oddział przeprowadzi procedurę odszkodowawczą.

English