Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Statut

Statut Regionalnego Centrum Wolontariatu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. CENTRUM WOLONTARIATU Zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989r.(Dz.U Nr 20 poz.104 z późn. zm.).
 2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony
 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Kielce. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

 • 3

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

 • 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

 • 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Polska jest stroną.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 6

Cele główne Stowarzyszenia to:

 1. Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej organizowanie i promocja wolontariatu
 2. Aktywizacja młodzieży, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku
 3. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontariackiej,
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej praw człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
 5. Działalność na rzecz promocji kultur, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Pozostałe cele  Stowarzyszenia to:

 1. działalność charytatywna
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 4. ochrony i promocji zdrowia
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 8. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu
 13. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
 14. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 15. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 17. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 18.  Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 19. Działalność polegająca na krzewieniu turystyki oraz aktywnych form wypoczynku.
 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej – gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy  oraz ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie,
 2. prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 3. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych oraz przedstawicieli biznesu
 5. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 7. tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 8. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
 9. Organizacje festiwali, happeningów, festynów i innych wydarzeń związanych z celami statutowymi stowarzyszenia.
 • 8

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 9

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 • 12
 1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, musi mieć rekomendację trzech osób, obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 • 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 5. członkowie mają prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia
 • 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu
 • 15
 1. Członek wspierający posiada prawa ujęte w § 13 pkt. 2-5
 2. Członek honorowy posiada prawa ujęte w § 13 pkt. 2-4
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może wchodzić w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
 6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
 • 17

W przypadkach określonych w § 16 pkt. 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 • 18

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 17.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 19
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków
  b. Zarząd
  c. Komisja Rewizyjna
 3. Organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Programowa
 • 20
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia,
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 • 21
 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
 3. Mandat członka Władz Stowarzyszenia powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Władz.
 4.  

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 22
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
  3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
  4. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz w roku na wniosek Zarządu.
  5. Zebranie nadzwyczajne zwołane być może przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. Uchwalanie zmian w Statucie.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
 7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 • 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 • 25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD

 • 26

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa i 2 wiceprezesów. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Powoływanie i zatwierdzanie członków Rady Programowej.
 10. Zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.
 11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
 12. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 13. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy.
 14. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 15. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 16. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 17. Do kompetencji Zarządu należą także wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 • 28
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
 4.  
 • 29

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

 • 30

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

 • 31
 1. Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego (Zarządu) i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
 2. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 • 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 • 33
 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

RADA PROGRAMOWA

 • 34
  1. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może być utworzona Rada Programowa.
  2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
  3. wspierają działalność Stowarzyszenia
   b. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia
   c. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
   d. są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej.
  4. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
  5. Zarząd Stowarzyszenia
   b. osoby wchodzące w skład Rady Programowej
  6. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd.
  7. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb/
  8. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
  9. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
  10. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 35
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
 2. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, umów sponsorskich, zapisów, zbiórek publicznych i odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Zabronione jest:
 4. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  b) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 36

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 • 37

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 • 38

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nienastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.