Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Standardy Ochrony Dzieci

Regionalne Centrum Wolontariatu mocą Uchwały Zarządu z dnia 12.02.2024 r. przyjęło Standardy Ochrony Dzieci. 

Standardy Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, to zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości Organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci, które stworzyliśmy  zgodnie z Ustawą z dnia 28  lipca 2023 r. r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606). 

Standardy obejmują kwestie tj. 

  1. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

  2. Zasad rekrutacji personelu (pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów) 

  3. Zasad bezpiecznych relacji pomiędzy personelem (pracownikami, wolontariuszami, stażystami, praktykantami) organizacji a dziećmi.

  4. Procedur interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. 

  5. Zasad ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w organizacji. 

  6. Zasad bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych. 

  7. Monitoringu, poprzez ustanowienie przez Zarząd osoby odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci w organizacji.

Dzięki wprowadzeniu Standardów Ochrony dzieci w sposób szczególny dbamy o to, aby wśród personelu nie było osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka, by personel potrafi odpowiednio zareagować na podejrzenie krzywdzenia dziecka w placówce lub w rodzinie dzięki wdrożonym procedurom interwencji. 

Dzięki ustalonym zasadom bezpiecznych relacji personel ma jasność, jakie są ramy profesjonalnej relacji z dzieckiem,  a jakie zachowania – zarówno ze strony dorosłych wobec dzieci, jak i między dziećmi – są niedopuszczalne. Pracownicy, wolontariusze, praktykanci, stażyści są przygotowani, by zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz symptomy krzywdzenia, jak również opracować plan wsparcia dziecka krzywdzonego.

Pełen tekst Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem znajduje się w załączniku.