Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Kim jesteśmy?

Kilka słów o nas
Kim jesteśmy?

Czym jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy wolontarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania.

Organizujemy i promujemy wydarzenia różnego typu i pomagamy angażować wolontariuszy w inicjatywy oddolne. Potrzeby są ogromne i cały czas zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż ilość osób chętnych pomagać. Dołączając do nas, możesz przyczynić się do zmian w środowisku lokalnym! Pomożemy Ci znaleźć ciekawy projekt, aktywnie spędzić czas, wesprzeć potrzebujących. Czekamy na Ciebie co środę o 16:30 przy Żeromskiego 36!

Nasze przedsięwzięcia mają bardzo szeroki zakres. Współpracujemy z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne, prawnoczłowiecze. Nasze główne działania koncentrują się wokół 3 filarów: Wolontariat, Strefa Młodych, Aktywność Międzynarodowa. O filarach naszych działań dowiesz się więcej na stronie głównej.

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w regionie. Jesteśmy niezależnym Stowarzyszeniem, ale również członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Pozwala nam to na wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań i narzędzi pracy. Jesteśmy również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej. W przeszłości byliśmy Ośrodkiem Szkolącym dla programu „Młodzież w Działaniu” w województwie świętokrzyskim oraz opolskim. 

Nasza misja

Misją Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielce jest inspirowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju społeczeństwa. Nasze działania realizujemy w duchu dialogu, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ideą dobra wspólnego.

Regularnie wysyłamy wolontariuszy na projekty Europejskiego Korpusu Solidarności. Na początku roku 2021 otrzymaliśmy kolejną akredytację na goszczenie, koordynację oraz wysyłanie wolontariuszy EKS. Prawie 30 młodych ludzi ma dzięki nam szansę na zmianę swojego życia i przyczynienie się do rozwoju instytucji różnego typu. Nasi wolontariusze pracują w biurze Centrum Wolontariatu, w szkołach podstawowych, przedszkolach i w placówkach kultury. Dla każdej chętnej osoby jesteśmy w stanie znaleźć ciekawy projekt w Polsce i za granicą.

W siedzibie Centrum mieści się jedyny w Polsce odział biblioteki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Braliśmy czynny udział w staraniach do powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach i wspieraliśmy w rozwoju kilka organizacji pozarządowych, które teraz prężnie działają w regionie.

Centrum Wolontariatu w Kielcach jest także członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dsc 0352

Zasady etyczne

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jako członek Ogólnopolskiej Federacji Organizacji pozarządowych realizuje swoje działania zgodnie z zasadami Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
przyjęta przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 28 maja 2010 r.

Służmy poczciwej sławie
A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Jan Kochanowski

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli powołane przez obywateli dla realizacji celów społecznych, a których podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje).

Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie Przejrzyście Odpowiedzialnie. 

Zasady te zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku.

DOBRO WSPÓLNE

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

NIEZALEŻNOŚĆ

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji.

RZETELNOŚĆ

Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków.

 

JAWNOŚĆ

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków.

LEGALIZM

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

PODZIAŁ WŁADZ

Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji.

 

PARTNERSTWO

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

 

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

ROZLICZALNOŚĆ

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

 

Nasza historia

Jak to się zaczęło?

Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy zrodził się w 1996 r. Idea działalności wolontarystycznej zainteresowała pracowników Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych. Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie oczekiwanych wolontariuszy. Organizacje najczęściej potrzebowały wolontariuszy do prac w zakresie pomocy społecznej. W wyniku konsultacji z organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi zostało powołane Centrum Wolontariatu jako jeden z programów ŚC FRDL. Pierwsze środki na działalność w 1997 r. otrzymaliśmy od Fundacji Królowej Juliany z Holandii. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Centrum w Warszawie, od którego otrzymaliśmy merytoryczne informacje o tym jak wygląda struktura Centrum oraz na jakich warunkach funkcjonuje. Rozpoczęliśmy wspołpracę z Centrami Wolontariatu w Polsce. Początkowo działalność Centrum Wolontariatu w Kielcach wiązała się akcyjnością. Organizowaliśmy akcje ogolnopolskie o wymiarze lokalnym, m.in. uczestniczyliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej. Współorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych na rzecz organizacji pozarządowych: kwesty, koncerty muzyczne, festyny, Olimpiady Specjalne. Stowarzyszenie nadal chętnie angażuje się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje i instytucje.

W 2005 roku podjęliśmy decyzję o rejestracji samodzielnego stowarzyszenia. Przeszliśmy niełatwy proces rejestracyjny; dyżury w tym czasie pełniliśmy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Wariant w ich siedzibie.

W latach 2006-2012 organizacja realizowała szereg projektów, dzięki czemu mogła ugruntować swoją pozycję jako regionalne centrum aktywizacji wolontariuszy oraz wspierania organizacji pozarządowych. W roku 2010 zmieniono zarząd stowarzyszenia oraz opracowano nową strategię rozwoju organizacji. Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę i rozpoczęło współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym. W roku 2011 w organizacji pojawili się pierwsi wolontariusze obcego pochodzenia, a na zagraniczne projekty wolontariackie wysłani zostali pierwsi młodzi, aktywni ludzie. Rok 2011 zakończyliśmy uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2012 roku stowarzyszenie stało się członkiem założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz zaangażowało się w powołanie w Kielcach Miejskiej Rady Działalności Pozarządowych. Rok 2012 to także przeprowadzka do nowej siedziby na rogu ulic Zdrojowej i Winnickiej, rozwój biblioteczki trzeciego sektora, rozpoczęcie działań w ramach wolontariatu miejskiego i sportowego oraz powołanie pięciu lokalnych Centrów Wolontariatu. W sierpniu 2014 r. mieliśmy kolejną przeprowadzkę na ulicę Żeromskiego 36, gdzie znajdujemy się po dzień dzisiejszy. W naszym obecnym biurze spotykają się wolontariusze zagraniczni, lokalni ochotnicy oraz różnorodne grupy nieformalne! Zapraszamy do odwiedzania 🙂 Stałe spotkania dla chętnych organizujemy co środę o 16:30!

Zaufali nam