Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ESC – Aktywna Edukacja

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności

Projekt stawia kolejny krok w angażowaniu wolontariuszy w życie placówek edukacyjnych – szkół, przedszkoli i świetlicy środowiskowej w Kielcach i okolicach. Ochotnicy w ramach wolontariatu długoterminowego, zostaną włączeni nie tylko w codzienną pracę placówek edukacyjnych, ale będą swoistymi animatorami życia pozalekcyjnego szkoły i czasu wolnego w przedszkolach i świetlicy, a także osobami angażującymi w codzienne funkcjonowanie społeczności lokalnej związanej z placówką poprzez m.in. założenie i pielęgnowanie ogródków społecznych i organizację wydarzeń sąsiedzkich oraz kącika europejskiego. Szczególną uwagę wolontariusze poświęcają na wsparcie dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, z niepełnosprawnościami oraz zagrożonymi prześladowaniami w szkole.
Projekt długoterminowy Europejskiego Korpusu Solidarności “Active Education” zakłada goszczenie 13 wolontariuszy zagranicznych, reprezentujących 8 krajów europejskich, na okres 10 miesięcy w Kielcach w ramach wolontariatu indywidualnego. Wolontariusze niosą pomoc wzbogacając swoimi działaniami długoterminowymi codzienną pracę przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic na obszarze miasta Kielce oraz w pobliskich miejscowościach – Zagnańsku i Kowali.

 

Główny cel projektu

Projekt “Active Education” ma na celu budowanie i wzmacnianie postaw solidarności oraz aktywnego obywatelstwa w 11 placówkach edukacyjnych w Kielcach, Zagnańsku i Kowali, a także w społecznościach z nimi związanych (uczniowie z mniejszymi szansami i z niepełnosprawnościami, rodzice, pracownicy oraz osoby zamieszkujące w pobliżu placówek) poprzez zaangażowanie trzynastu młodych ludzi w dziesięciomiesięczny projekt Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt realizuje fundamentalne zasady EKS, takie jak:

– włączenie społeczne (praca z dziećmi wykluczonymi, prześladowanymi, z niepełnosprawnościami),
– edukacja pozaformalna (warsztaty, zajęcia na świetlicach, wprowadzanie metod edukacji pozaformalnej do szkoły),
– wymiar międzynarodowy (projekt opiera się na wolontariacie indywidualnym 13 wolontariuszy z 8 krajów, w tym z krajów partnerskich),
– europejską wartość dodaną (projekt uzupełnia inne działania podejmowane w szkołach, angażuje ludzi z różnych środowisk, ma europejski wymiar w odniesieniu do tematów, celów oraz spodziewanych rezultatów działań),
– wielojęzyczność (kontakt z językiem, wielość reprezentowanych krajów, tradycji i kultur; animacje międzykulturowe),
– ochrona i bezpieczeństwo (które będą dla nas kluczowe w zarządzaniu projektem),
– upowszechnianie rezultatów (m.in. poprzez współpracę z placówkami edukującymi nauczycieli).

Logo Ue Rgb

Logo Eks