Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Alliance for Green Entrepreneurship

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

 

Projekt AGE będzie skierowany do dorosłych uczących się i będzie pracować nad wspieraniem zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez tworzenie specjalistycznych i ukierunkowanych na uczniów materiałów i zasobów edukacyjnych, poświęconych rozwojowi kompetencji w zakresie tworzenia modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych start-upów i przedsiębiorstw cyfrowych w celu promowania innowacji społecznych i wzmocnić podmioty trzeciego sektora.

Konkretne cele projektu to:
• Wzmocnienie ewolucji ekologicznych postaw wśród uczniów poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej i stworzenie możliwości budowania umiejętności w zakresie zielonej przedsiębiorczości;
• Zwiększenie świadomości na temat istnienia konkretnych narzędzi rozwoju zielonych start-upów, takich jak ECO Business Model Canvas (dla gospodarki o obiegu zamkniętym) i liczne najlepsze praktyki w Europie, które mogłyby być powielane w innych krajach
• Wspieranie edukacji w zakresie zielonej przedsiębiorczości poprzez opracowanie OER jako namacalnego rezultatu, oferującego konkretny przewodnik dla rozwoju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla podmiotów trzeciego sektora, w szczególności w oparciu o inicjowanie zielonych przedsiębiorstw i innowacji
• Podnoszenie kompetencji, wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją do zielonej gospodarki oraz szkoleniami z zakresu zrównoważonej przedsiębiorczości wśród edukatorów, mentorów, trenerów w ramach podmiotów edukacji dorosłych i nie tylko
• Wspieranie podnoszenia jakości i poszerzania oferty możliwości uczenia się dostosowanych do indywidualnych uczących się, dzięki nawiązywaniu współpracy międzysektorowej pomiędzy różnymi interesariuszami.

Projekt odnosi się do stworzenia OER, które ma służyć jako programy zielonej ekonomii dla dorosłych słuchaczy. Będzie realizowany przez 6 organizacji partnerskich z 6 krajów UE, tworząc mieszane i zrównoważone partnerstwo o wymiarze północno-południowo-wschodnim. Ponadto wszystkie zaangażowane organizacje partnerskie posiadają odpowiednią wiedzę fachową w zakresie zarządzania i wdrażania takich projektów współpracy, a niektóre z nich posiadają również dobrą wiedzę fachową w zakresie edukacji w kontekście zrównoważonej przedsiębiorczości. Ideą utworzonego partnerstwa jest również prowadzenie wymiany dobrych praktyk i stosowanie strategii wzajemnego uczenia się tam, gdzie jest to konieczne.
Projekt będzie realizowany poprzez szereg działań lokalnych i międzynarodowych. Poniżej wymieniono główne działania:
• 4 ponadnarodowe spotkania partnerów będą służyły zarządzaniu projektem oraz przygotowaniu niektórych namacalnych rezultatów projektu dzięki grupom roboczym ekspertów, które będą się w tym celu gromadzić.
• Lokalne spotkania i zaangażowanie interesariuszy – wszystkie organizacje partnerskie będą miały obowiązek angażowania dodatkowych partnerów i podmiotów przez cały czas trwania projektu. Ich misją będzie wspieranie realizacji projektu oraz udział w działaniach upowszechniających i następczych. Takimi partnerami będą uczelnie edukacyjne i instytucje VET, podmioty publiczne, a także głównie zielone start-upy, firmy cyfrowe itp.

Podczas projektu zostaną wypracowane 3 rezultaty, które odnoszą się do raportu badawczego na temat stanu zielonej przedsiębiorczości i zrównoważonej edukacji w krajach partnerskich, treści edukacyjnych na tematy istotne dla nauczania zrównoważonej przedsiębiorczości, OZE, które zgromadzą niezbędne informacje i będą interaktywny zasób dla dorosłych osób zainteresowanych rozwojem zielonych start-upów i zostanie przedsiębiorcami dzięki modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym. faza testowania produktów (praca lokalna) Uczniowie mający przedsiębiorczy pomysł istotny dla zielonej gospodarki będą mogli testować materiały edukacyjne i przekazywać informacje zwrotne na temat ich ulepszeń i przyjazności dla użytkownika.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo