Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Centrum Usług – Współpraca na Rzecz Społeczności Lokalnej

Informacje o projekcie
Aktualności
Nasze działania
Wolontariat
Galeria
Zapytania ofertowe

Informacja na temat projektu pn.:

Centrum Usług- Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach złożyło wniosek projektowy w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na etapie przygotowania projektu do współpracy zaproszono 19 gmin. Decyzję o współrealizacji projektu podjęło11 samorządów gminnych.

Realizacja projektu będzie przebiegać w partnerstwie jednostek samorządowych i sektora pozarządowego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Lider),

 2. Regionalne Centrum Wolontariatu

 3. Gmina Sitkówka – Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowiny,

 4. Miasto i Gmina Nowa -Słupia/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,

 5. Miasto i Gmina Pierzchnica/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Pierzchnicy,

 6. Gmina Mniów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie,

 7. Gmina Miedziana – Góra/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze,

 8. Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie,

 9. Gmina Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie,

 10. Miasto i Gmina Daleszyce/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Daleszycach,

 11. Gmina i Miasto Chęciny /Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach,

 12. Miasto i Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bodzentynie,

 13. Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.

Przygotowanie projektu poprzedzone było przeprowadzeniem diagnozy środowiska lokalnego i opracowaniem raportu pn.: „Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022″. Dokument określa najważniejsze kierunki rozwoju usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz pieczy zastępczej.

Czas realizacji projektu: 01.02.2019r. – 31.05.2021r.

Wartość projektu: 6 000 000 zł, w tym wkład własny 450 000 zł(solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów.)

 

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne, rodziny mające trudności życiowe, rodzice i dzieci pieczy zastępczej.

Ogółem w projekcie weźmie udział 611 osób z terenu powiatu kieleckiego w tym: 187 osóbniepełnosprawnych/niesamodzielnych wraz z opiekunami.

 

 

 

 

 

W ramach projektu planowane są następujące zadania do realizacji:

 

I. Centrum Usług(CU)

1.Utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług (CU) – miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego odpowiadającego potrzebom i problemom adresatów. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników.

2.Organizacja poradnictwa specjalistycznego w formie dyżurów: pedagogiczne 600h, terapeuta ds. uzależnień 400h, terapeuta rodzin/konsultacje 200h, Konsultacje i terapia logopedyczna 600h, obywatelsko-prawne 200h.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1400 h oraz zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem układanki sensorycznej – klocków Moovie.

4.Organizacja telefonicznego poradnictwa specjalistycznego. Linia telefoniczna obsługiwana będzie przez wykwalifikowanego psychologa/pedagoga/psychoterapeutę, oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb.

II. Aktywizacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

1. Organizacja usług opiekuńczych środowiskowych (9 etatów) – przygotowanie zasobów i zatrudnienie kadry (etat) – 1 etat Sitkówka -Nowiny, 3 etaty gmina Daleszyce, 1 etat Mniów, 1 etat Nowa Słupia, 3 etaty gmina Miedziana Góra,

2. Organizacja usług opiekuńczych i sąsiedzkich – 6 osób (um. zlecenie) – 3600h.

3. Zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON) (10 etatów), którzy będą świadczyli usługi na terenie 10 gmin powiatu kieleckiego. Praca 8 AON będzie zorganizowana w ramach trwałości usług określonej w projekcie konkursowym „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” oraz zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy DZF-VII.75.10.19.2018 z dnia 29.10.2018 roku dot. warunków zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach CT8,CT9,CT10 w RPO i akceptacją IZ. Przy czym finansowanie ujęte w projekcie pozakonkursowym będzie trwało 16 miesięcy, pozostałe miesiące (min.5 m-cy) będą finansowane ze środków własnych gmin (Chęciny, Górno, Łopuszno, Morawica, Miedziana Góra, Nowa-Słupia, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk). W ramach projektu pozakonkursowego zaplanowano zwiększenie miejsc świadczenia usług poprzez zatrudnienie dwóch AON. Dodatkowi asystenci obejmą wsparciem uczestników projektu z terenu gmin Mniów i Bodzentyn. W/w. gminy deklarują gotowość do świadczenia usług po zakończeniu projektu.

4. Organizacja teleopieki dla 63 osóbniepełnosprawnych/niesamodzielnych mieszkańców partnerskich gmin. Zastosowanie przedmiotowego rozwiązania jest podniesienie stanu bezpieczeństwa pacjentów (w tym mieszkających na wsi i w małych ośrodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki). Stanowi alternatywę całodobowej kontroli i opieki dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w środowisku. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia, a w stanach długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzymanie więzi z innymi osobami.

5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie gminy Łopuszno dostępnej dla mieszkańców partnerskich gmin. Zaplanowano zakup podstawowego sprzętu (balkoników, łóżek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, aparat tlenowego, podnośniki dla osób niepełnosprawnych). Dostępność sprzętu umożliwi szybszy powrót do zdrowia w przypadku nagłej choroby, oraz stanowi wsparcie dla osób nie posiadających zasobów finansowych na zakup sprzętu.

6. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla 100 osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

7. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Daleszyce. Zakupiony samochód zostanie wykorzystany do umożliwienia uczestnictwa w ramach trwania projektu w zajęciach organizowanych zarówno na terenie gminy ale również specjalistycznego poradnictwa

8. Zajęcia hipoterapii dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych i dzieci z pieczy zastępczej – 600 h zegarowych.

III. Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez dystrybucję ulotek oraz broszur informacyjnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie i emisję spotu promującego rodzicielstwo zastępcze na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Zakup telebimu, który będzie służył do wyświetlania spotu przy okazji imprez/spotkań plenerowych organizowanych na terenie gmin. Organizacja imprez plenerowych w środowisku lokalnym promujących rodzicielstwo zastępcze. Organizacja konkursu plastycznego o tematyce „Rodzina okiem dziecka”. Przygotowane prace zostaną wystawione w siedzibie PCPR. Najciekawsze prace będą nagrodzone podczas imprezy plenerowej w środowisku lokalnym.

2. Grupy wsparcia dla opiekunów i rodziców biologicznych.

3. Szkolenia i warsztaty dla rodziców pieczy zastępczej.

4.Prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy.

5. Wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową dla młodzieży.

IV. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze.

1. Zatrudnienie Kadry:

 1. Dwóch asystentów rodzin (1 etat gm. Bieliny i 1/2etatu gm. Pierzchnica),

 2. Wychowawcy do świetlicy (1 etat), zaplanowano zatrudnienie os. posiadającej odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie,

 3. Jednej rodziny wspierającej (um. zlecenie)w gm. Łopuszno

2. Organizacja grup wsparcia dla rodzin: w gminie Pierzchnica, Nowa Słupia, Daleszyce, Bieliny, Łopuszno, Miedziana – Góra, Sitkówka – Nowiny, Mniów, Bodzentyn, Górno, Chęciny.

3. Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, zajęć terapeutycznych, półkolonii dla dzieci.

V. Wolontariat – Włączanie społeczności lokalnej w działania edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz adresatów projektu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jako partner sektora ekonomii społecznej będzie realizował wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych min: poprzez pomoc w nauce dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, organizację czasu wolnego, pomoc osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego

udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu
 Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
zagrożone  kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:​
o konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
o przemoc w rodzinie,
o nadużycia seksualne, gwałty,
o śmierć bliskiej osoby,
o choroba własna lub osoby bliskiej,
o zagrożenia samobójstwem,
o zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie
przestępstwa, utrata pracy),
o kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
o inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.
Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394

w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

 Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy,
dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
 Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na
terenie powiatu kieleckiego.

Spotkanie integracyjne

Dnia 28.09.2019r. w Bazie Zbozowej w Kielcach odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Zostało ono zorganizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Fundację WLK4. Zaproszone zostały wszystkie osoby objęte pomocą Projektu w gminach partnerskich, podopieczni pieczy zastępczej oraz wolontariusze. Łącznie około 300 osób.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się i integracja uczestników Projektu.
Wydarzenie było przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od wieku znalazł coś dla siebie. Wystąpili artyści ze szkoły muzycznej Empire. Zaproszeni goście mogli wziąć udział w warsztatach. Do wyboru mieli warsztaty plastyczne, teatralne, bebniarskie i taneczne. Jak się okazało wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dla najmłodszych przygotowane były specjalne atrakcje :malowanie twarzy, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dmuchane zamki oraz wata cukrowa.
Na wszystkich zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek. Świetnym pomysłem okazała się też Fotobudka, dzięki której każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcie.
Spotkanie było bardzo dobrą okazją do wspólnej zabawy oraz rozmów.

 

Szkolenie wolontariuszy

W dniach 18.10 – 20.10 odbyło się szkolenie wyjazdowe dla wolontariuszy projektu „Centrum Usług Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Fundację CampoSfera. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali wolontariusze, którzy pomyślnie przeszli etap rekrutacji. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Wierna w Bocheńcu, w pobliżu Kielc. Uczestnicy spędzali tam czas od piątku do niedzieli. Głównym celem szkolenia była integracja wolontariuszy. Przez kilka godzin pracowali nad tym, aby lepiej się poznać i ustalić zasady współpracy, które będą im towarzyszyły przez cały czas trwania projektu.
Następnie wolontariusze poznali zasady uczestnictwa w projekcie i pracowali nad tym jak pomagać, aby było to mądre, przemyślane i przynosiło dobre owoce. Podczas szkolenia wolontariusze wzięli także udział w module wzmacniającym kompetencje cyfrowe.
Plakat Centrum Aktywizacji2 1 1 1 E1564655641508